Hét jobportaal voor de vastgoedsector

Gebruiksvoorwaarden

Onze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik en de werking van onze website vastgoedvacature.be, op de aangeboden opties en op de eventuele overeenkomsten die in dit kader werden aangegaan.

Door het gebruik van onze website, het plaatsen van vacatures, het registreren of het communiceren via onze site gaat u akkoord met onze gebruiksvoorwaarden. Onze voorwaarden worden regelmatig bijgewerkt. U kan de laatste versie hier steeds vinden op onze website.

We zijn een online platform met als doel het in contact brengen van werkzoekenden en werkgevers in de vastgoedsector. De betalende pakketten kunnen elke moment wijzigen, zowel qua prijs als qua aangeboden diensten.

De minimum leeftijd voor het gebruik van onze websites is 18 jaar.

Deze voorwaarden zijn geldig sinds 25 juli 2020. Deze worden frequent aangepast en de laatste versie kan u hier steeds raadplegen.

De gebruiker aanvaardt dat deze voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

We hebben een transparant privacybeleid. U kan dit raadplegen onder het privacyhoofdstuk van onze website. Door uw registratie op onze website geeft u ons toestemming om uw persoonlijke gegevens bij te houden en te verwerken. Door registratie op onze site en het aanvaarden van onze voorwaarden gaat u akkoord dat wij uw e-mailadres mogen gebruiken om u nieuwsbrieven, aanbiedingen en andere mailings vanuit vastgoedvacature.be toe te sturen.

Vastgoedvacature.be is een concept van Conceptfabriek CV (ondernemingsnummer 0635.884.686). Conceptfabriek CV is niet verantwoordelijk voor de selectie van kandidaten en is op geen enkel moment tussenpersoon tussen kandidaten en een bedrijf.

VastgoedVacature® is een geregistreerd merk.

Het is verboden om partners van onze website te benaderen om eigen initiatieven aan te bieden of te promoten. Persoonlijke gegevens verzamelen via onze website is eveneens uitdrukkelijk verboden.

Door registratie op onze website bent u gehouden tot het verstrekken van correcte persoonlijke gegevens. Wij zullen steekproeven houden om de echtheid van uw gegevens te controleren en dit om onze bezoekers een veilige surf-omgeving te bieden. Het is verboden om verschillende accounts aan te maken met het oog op het omzeilen van bepaalde limieten.

U kan zich gratis registreren als werkzoekende.

Vastgoedvacature.be aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het verlenen van diensten dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.

Er worden geen arbeidsovereenkomsten afgesloten via onze website. Wij bieden enkel een online platform en hebben dan ook geen juridische rol als arbeidsbemiddelaar. We dragen geen enkele verantwoordelijkheid inzake de wettelijkheid van de aangeboden vacatures.

Gezien onze website geen enkele bemiddelende taak zal behartigen vallen we ook niet onder de verplichting tot voorafgaandelijke vergunningen voor wervingskantoren.

Vastgoedvacature.be en Conceptfabriek cv dragen geen aansprakelijkheid inzake de conformiteit van de vacatures met de reglementering van het BIV. Voor stage-vacatures kunnen wij niet garanderen dat de werkgevers volgens de reglementen van BIV gemachtigd zijn om stageplaatsen aan te bieden. Het aanvaarden en publiceren van een vacature door Vastgoedvacature.be impliceert onder geen beding de bevestiging van de conformiteit van de aangeboden vacature & inhoud met de beroepsplichten van een makelaar.

Vastgoedvacature.be en Conceptfabriek cv dragen geen aansprakelijkheid inzake de al dan niet toepassing van de regelgeving omtrent de bescherming van de titel en van het beroep van vastgoedmakelaar. De vermelde titels in vacatures en beschrijving van de vacatures zijn volledig de verantwoordelijkheid van de werkgever (indiener van de vacature).

Elke werkgever dient alle betrokkenen op een objectieve, respectvolle en niet-discriminerende wijze te behandelen en mag geen personeelsadvertenties opstellen of publiceren die aanleiding kunnen geven tot discriminatie.

Vastgoedvacature.be en Conceptfabriek CV kunnen nooit aansprakelijk gesteld worden voor een dispuut tussen de partijen. Alle gebruikers verklaren zich akkoord dat Vastgoedvacature.be en Conceptfabriek cv niet beschouwd kunnen worden als wervingskantoor.

De werkgever dient de persoonlijke levenssfeer van de werknemers te eerbiedigen en de gegevens die tot de persoonlijke levenssfeer behoren, enkel op te vragen en te gebruiken met toestemming en in het belang van de werknemer in het kader van zijn professionele inschakeling en met inachtneming van de regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens en het vrij verkeer van die gegevens.

Vacatures kunnen steeds door de partner verwijderd worden in het dashboard. Evenals de persoonlijke gegevens. De registratie kan ook steeds stopgezet worden. De duur van het verschijnen van de vacatures is afhankelijk van de gekozen formule. Deze termijnen wijzigen voortdurend in functie van vraag en aanbod.

Alle vacatures worden gescreend door ons team. Wij hebben het recht om vacatures te weigeren die niet in overeenstemming zijn met onze regels en visie. Hierover moet geen verantwoording worden afgelegd. In geval van betalende vacatures zal de werkgever geïnformeerd worden omtrent de reden van weigering. Screening van de vacatures impliceert onder geen beding de controle van de naleving van wettelijke bepalingen in meest brede zin. Door het plaatsen van de vacature draagt u hiervoor alle aansprakelijkheid. Vastgoedvacature.be en Conceptfabriek CV dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud en wettelijkheid van uw vacatures.

De foto’s die opgeladen worden bij de vacatures moeten vrij van rechten zijn en beantwoorden aan onze fotorichtlijnen. Wij zijn op geen enkele manier aansprakelijk indien de opgeladen foto’s niet in orde zijn met de publicatierechten. De partner blijft hiervoor zelf aansprakelijk, zelfs bij betalende vacatures . Het aanvaarden en publiceren van een vacature door Vastgoedvacature.be impliceert onder geen beding het overnemen van aansprakelijkheid op dit domein.

Wij hebben het recht om uw opgeladen fotomateriaal te gebruiken of hergebruiken in het kader van onze promotionele doeleinden (social media, website, online advertenties, gedrukte media, flyers ed…) en dit zonder bronvermelding en/of voorafgaande verwittiging.

Worden niet aanvaard op Vastgoedvacature.be: objecten die in strijd zijn met de intellectuele eigendomsrechten van anderen, zoals auteursrechten, modellenrechten, merkenrechten, domeinnaamrechten, enz. Het is tevens verboden om logo’s van merkhouders te gebruiken in een vacature.

De inhoud van de vacatures is afkomstig van de partner, deze staan in voor nauwkeurigheid van de gegevens, de bevoegdheid om jobs aan te bieden enz.

Goedkeuring van de vacatures door Vastgoedvacature.be impliceert onder geen enkel beding het akkoord met de inhoud of de wettelijkheid ervan.

Voor wat betreft de aangeboden betalende pakketten en opties van Vastgoedvacature.be zijn alle vermelde prijzen steeds exclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen.

Wij bieden geen garantie omtrent de permanente of beveiligde toegang tot de websites, ondanks de voorzorgen die wij nemen.

Het is verboden om disclaimers op te nemen die de wettelijkheid van een vacature juridisch inperken. Het is eveneens verboden om te verwijzen naar andere websites die een vergelijkbare dienst aanbieden.

De verkopers worden geacht de wet- en regelgeving te kennen die van toepassing is op de producten die ze willen verkopen en/of kopen. Verkopers dienen na te gaan, overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving, of deze effectief mogen verhandeld mogen worden.

Het plaatsen van seksueel getinte inhoud die verboden wordt door het Belgisch recht zal onmiddellijk geblokkeerd worden. Bij vaststelling van inbreuk op deze richtlijn zal onmiddellijk overgegaan worden tot het blokkeren van de toegang tot deze gegevens en verwittiging van de bevoegde instanties. Dezelfde regeling geldt voor haatdragende, vulgaire, racistisch getinte, etnisch onverantwoorde, discriminerende of ander tot deze noemer behorend materiaal.

Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze gebruiksvoorwaarden, geeft Vastgoedvacature.be de gebruikers een gelimiteerd, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusie, niet sub-licensieerbaar en niet-overdraagbaar recht op toegang tot en gebruik van de aangeboden diensten en de website.

De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van zijn inloggegevens. Vastgoedvacature.be behoudt zich het recht voor de inloggegevens van de gebruiker te veranderen indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van de veiligheid en/of bescherming van de gebruikers. De gebruiker is zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die hij met behulp van deze website verricht.

Het is werkzoekenden niet toegestaan om vacatures te plaatsen op Vastgoedvacature.be of andere werkzoekenden te benaderen.

Vastgoedvacature.be en conceptfabriek cv kunnen niet garanderen niet dat de website ononderbroken en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk zal zijn. Vastgoedvacature.be is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens de gebruikers voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn of uitvallen van de diensten.

De databank van onze website is aan te merken als een databank in de zin van artikel 1 aanhef en valt onder het databankenrecht, Wet van 31 augustus 1998 houdende omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken (BS 14.11.1998). Conceptfabriek cv is de producent van deze Databank en heeft in die hoedanigheid het uitsluitende recht om toestemming te verlenen voor het gebruik van gegevens uit deze databank. De gebruiker mag gegevens uit de databank alleen gebruiken voor zover het gebruik op grond van deze gebruiksvoorwaarden en voor uitvoering van de dienstverlening is toegestaan.

Klachten over de werking van onze websites kunnen overgemaakt worden via ons contactformulier. Klachten moeten duidelijk worden omschreven en gemotiveerd.

De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn inloggegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Vastgoedvacature.be heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

CV-databank

Geregistreerde werkzoekenden kunnen gratis een CV pagina aanmaken/opladen. Hiermee geven ze aan dat ze beschikbaar zijn om door geregistreerde werkgevers gecontacteerd te worden. Werkzoekenden kunnen op elk moment hun CV offline zetten of verwijderen. Vastgoedvacature.be & Conceptfabriek cv dragen geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud en/of wettelijkheid van de CV’s en de  vermelde beroepskwalificaties. Wij bieden enkel een platform om werkzoekenden en werkgevers makkelijk met elkaar in contact te brengen.

Door het aanmaken en opladen van een CV verklaren de werkzoekenden dat ze kennis hebben van het feit dat zoekmachines hun gegevens mogelijks kunnen crawlen en dat hun gegevens dus eventueel kunnen verschijnen in zoekmachines. Dit niettegenstaande Vastgoedvacature.be & conceptfabriek cv geen naam en/of contactgegevens zullen zichtbaar stellen voor niet-geregistreerde bezoekers (werkgevers en werknemers). Geregistreerde werkgevers zullen de samenvatting van de cv kunnen bekijken (zonder contactgegevens en naam, wel de eventuele profielfoto). Enkel de werkgevers met een betalend abonnement zullen ook effectief contactgegevens kunnen bekijken.

Ondanks het instellen van de cv-pagina’s als no-index voor zoekmachines kunnen cv’s en bijlagen dus mogelijks wel gevonden worden door zoekmachines. De gebruiker verklaart hiervan kennis te hebben door het gebruik van ons platform. Vastgoedvacature.be & Conceptfabriek cv kunnen op geen enkele manier aansprakelijk gehouden worden indien persoonlijke gegevens zichtbaar zouden zijn voor derden.

Enkel Google for Jobs heeft toelating om onze vacatures en cv’s te crawlen. Elk gebruik door een andere website of platform van onze structured data (schema) is een inbreuk op onze voorwaarden en zal aanleiding tot juridische vervolging. Het onrechtmatig publiceren van onze vacatures op andere platformen geeft aanleiding tot een schadevergoeding van €100 per vacature per dag en per platform. Elk elektronisch bewijs is geldig.

Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Vastgoedvacature.be of conceptfabriek CV om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Wij kunnen deze voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen.

De gebruiker aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Gent bevoegd.

Bedankt voor het gebruik van onze website!